Verlof

VERLOF - AANVRAAG VOOR TOEKENNING EXTRA VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES (10 DAGEN OF MINDER)

Verzoek om vrijstelling schoolbezoek (artikel 11f in relatie tot artikel 13a en 11g in relatie tot 14 van de Leerplichtwet 1969)
• Indienen bij de directeur van de school.
• Als het gaat om een verzoek van méér dan 10 schooldagen moet het formulier “aanvraag voor toekenning extra verlof buiten de schoolvakanties (meer dan 10 dagen)” worden ingediend bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. U kunt dit formulier krijgen bij de directeur van de school of bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
• De aanvraag dient uiterlijk 8 weken vóór het gevraagde verlof te worden ingeleverd. Indien u korter dan 8 weken tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd. Als u een beroep doet op vrijstelling wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ (artikel 14), moet u, als u deze vrijstelling niet van te voren kon aanvragen, de directeur binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen daarvan meedelen. U maakt hiervoor gebruik van ditzelfde aanvraagformulier voorzien van stukken die de noodzaak van het plotselinge vertrek of de latere terugkomst aantonen.
• Indien u kinderen op verschillende scholen heeft, dan dient u op verschillende scholen een apart formulier in te leveren.

Download Het aanvraagformulier
VERLOF - AANVRAAG VOOR TOEKENNING EXTRA VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES (MEER DAN 10 DAGEN)

Verzoek om vrijstelling schoolbezoek (11g in relatie tot 14 van de Leerplichtwet 1969)
• Indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit over het verlof als hij de directeur van de school van uw zoon of dochter heeft gehoord.
• De aanvraag dient uiterlijk 8 weken vóór het gevraagde verlof te worden ingeleverd. Indien u korter dan 8 weken tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd. Als u een beroep doet op vrijstelling wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ (artikel 14), moet u, als u deze vrijstelling niet van te voren kon aanvragen, de leerplichtambtenaar binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen daarvan meedelen. U maakt hiervoor gebruik van ditzelfde aanvraagformulier voorzien van stukken die de noodzaak van het plotselinge vertrek of de latere terugkomst aantonen. .
• Indien u kinderen op verschillende scholen heeft, dan dient u op verschillende scholen een apart formulier in te leveren.

Download Het aanvraagformulier
Uitdeel FOLDER LEERPLICHT EN VERLOF

De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd.
Leerplichtwet
De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van kinderen. Daarom heeft zij een wet ontwikkeld, namelijk de “leerplichtwet 1969”. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van deze wet. In de leerplichtwet staat dat het de taak van de ouder(s)/verzorger(s) is ervoor te zorgen dat uw kind elke dag naar school gaat.

Verlof aanvragen
Als u verlof op wilt nemen buiten de reguliere schoolvakanties, moet u dit voorleggen aan de directeur van de school of aan de leerplichtambtenaar. De directeur (10 dagen of minder) of de leerplichtambtenaar (meer dan 10 dagen) is degene die toestemming geeft voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakantie. Op de scholen zijn hiervoor verlofformulieren verkrijgbaar. Deze kunt u in de blokken hieronder downloaden.

Download de folder
FOLDER Alles over verlof, verzuim en luxe-verzuim

Succes op school begint bij aanwezigheid tijdens de lessen. De meeste kinderen volgen die lessen ook gewoon. Helaas komt het ook voor dat kinderen te laat komen, spijbelen of onder schooltijd met vakantie gaan. Dat kinderen de lessen bijwonen is een verantwoordelijkheid van de school, ouders en leerlingen. In de Leerplichtwet staan een aantal spelregels op het gebied van verzuim. Soms is afwezig zijn onder schooltijd geoorloofd, maar vaak ook niet. Het is belangrijk dat scholen, ouders en kinderen weten welke regels er bestaan en dat we ons er ook aan houden.

Zodra kortstondig verzuim namelijk overgaat in langduriger afwezigheid is dit vaak een belangrijke indicatie dat er iets niet goed gaat. Als gemeente willen we dan tijdig in gesprek met school, ouders en leerling om te achterhalen wat er nodig is om onze jongeren terug te krijgen op school. Daarom is een goede handhaving van de leerplicht voor ons van belang.

In deze brochure staat een korte uitleg van de Leerplichtwet. Het geeft verder antwoord op de diverse vragen die er mogelijk zijn rondom de regels, voorwaarden en het aanvragen van verlof. Ik hoop dat deze brochure enige houvast biedt en voldoende het belang van de aanwezigheid van de leerlingen op school onderstreept.

Jaap Velema
Wethouder Onderwijs en jeugdbeleid

Download de folder