Opvang

Overblijven (Tussen Schoolse Opvang)

 

De wetten en de regels
Ieder kind moet in principe de mogelijkheid hebben om over te blijven. Het bevoegd gezag stelt leerlingen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers.

Indien de leerlingen van de mogelijkheden gebruik maken draagt het bevoegd gezag zorg voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Elke school is vrij om het overblijven naar eigen wens in te richten. Het overblijven gebeurt onder toezicht. Op onze school zijn dit vrijwillige overblijfkrachten. Zij krijgen de zogeheten vrijwilligersvergoeding (€4,50 per uur). Onze overblijfkrachten zijn structureel aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Medezeggenschap
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het overblijven. Dus is het ook onderwerp van medezeggenschap. De oudergeleding van de MR heeft instemmingbevoegdheid. De overblijfkrachten worden jaarlijks door de MR uitgenodigd op een MR-vergadering waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn:
kwaliteit
financiën
organisatie

Aansprakelijkheid
Het schoolbestuur zorgt voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor degenen die toezicht houden bij het overblijven.

Kosten
De kosten, á €2,00 per keer, worden door de ouders betaald. De belangrijkste kostenpost is de vergoeding van de overblijfkrachten. Andere kostenposten zijn bijvoorbeeld de aanschaf van knutsel- en spelmateriaal. Het betalen gaat via een strippenkaartsysteem. De strippenkaarten kunnen gekocht worden bij de overblijfkrachten of aan de balie. Het is ook mogelijk om voor een enkele keer te betalen.

Administratie
De overblijfkrachten houden bij welke kinderen aanwezig zijn en hoeveel strippen er op de kaart staan. De strippenkaarten blijven in het bezit van de overblijfkrachten. Er kan niet “op de pof” overgebleven worden. Het is dus van belang dat u tijdig de nieuwe strippenkaart aanschaft. Als de strippenkaart vol is, wordt er een briefje meegegeven naar huis. Zonder een nieuwe strippenkaart kan uw kind niet meer overblijven.

De financiële administratie wordt bijgehouden in een kasboek. Dit kasboek wordt jaarlijks ter inzage aangeboden aan de MR.

De organisatie
De overblijvers gaan onder begeleiding naar binnen en zoeken een plekje in het overblijflokaal op om te gaan eten. De leerlingen eten hun zelf meegebrachte lunch op. De overblijfkrachten controleren of het eten op is bij de jongere kinderen. Bij moeilijke eters wordt eventueel een beloningssysteem toegepast. Dit geeft echter, helaas, geen garanties.

Indien ouders aandachtspunten hebben voor het overblijven kunnen zij deze aangeven bij de overblijfkrachten.

Als het eten op is wordt nu eerst de “eetplek” gecontroleerd. De plek moet netjes zijn, voordat er gestart wordt met andere activiteiten. De overblijfkrachten controleren of dit gebeurd is. Als de eetplek weer netjes is, wordt er met de kinderen een keuze gemaakt welke activiteit zij gaan doen. Er is een brede keuze; zo kan er worden geknutseld, worden er spelletjes gespeeld, gaan ze naar het gymlokaal voor een actief spel of spelen de kinderen lekker buiten. De overblijfkrachten houden toezicht bij deze activiteiten. Aan het eind van de overblijftijd worden de gebruikte ruimtes weer netjes gemaakt. Vanaf 12.45 uur dragen de overblijfkrachten de kinderen weer over aan de pleinwacht.

Soms wordt er door overblijfkinderen gevraagd of er tussen de middag bij een vriendje thuis mag worden gegeten. Hartstikke gezellig natuurlijk, maar helaas wel heel onoverzichtelijk voor de overblijfkrachten, de ouders en de leerkrachten. Wij hebben daarom afgesproken dat leerlingen die zijn opgegeven voor het overblijven geen toestemming krijgen om met vriendjes mee te gaan naar andere ‘lunchlocaties’. Overblijfkinderen blijven tussen de middag op school.

Gedragsregels
Waar mensen met elkaar omgaan moeten regels aanwezig zijn. De overblijfregels zijn dezelfde als de schoolregels. Als kinderen problemen hebben met het naleven van deze regels zal er eerst met ze gesproken worden door de overblijfkrachten. Als dit niet de gewenste effecten heeft zal de groepsleerkracht op de hoogte worden gesteld en ook met de leerling afspraken maken. Er wordt met de ouders een afspraak voor overleg gemaakt als er na verschillende interventies (afhankelijk van het gedrag en de betrokken leerling) nog geen verbetering merkbaar is.

Tenslotte
We hopen op een succesvolle en prettige samenwerking. Samen kunnen we zorgen voor een fijne “tussen-de-middagtijd” voor de kinderen. U kunt contact met ons opnemen via overblijf@nicobulderschool.nl, als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft.