Nieuwsbrief maart 2019

Nieuwsbrief maart 2019


nieuwsbrief maart 2019

Oudergesprekken en rapport
Binnenkort heeft u  een gesprek over de vorderingen van uw kind(eren) op school. Tijdens dit gesprek ontvangt u ook het rapport van uw kind(eren). De leerkracht zal het rapport met u doornemen tijdens het 10-minutengesprek. U ontvangt het rapport twee keer per jaar,  in maart en in juni.  

Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen. Het start met de beoordeling van de resultaten op de methodetoetsen. De methodetoetsen worden steeds aan het eind van een korte leerperiode (enkele weken) afgenomen. U kunt dan denken aan toetsen, proefwerken of dictees aan het einde van een leerblok uit de rekenmethode of de taalmethode. De resultaten op deze methodetoetsen geven een beeld van de vaardigheden van uw kind(eren) na een (relatief) korte periode van inoefenen van de leerstof in de klas. Uw kind(eren) hebben dus iets nieuws geleerd in de klas, hebben daar eerst een periode mee geoefend en met een methodetoets wordt tot slot gekeken of de geleerde stof nu zelfstandig wordt begrepen en toegepast door uw kind(eren). 

Op het rapport staan ook de resultaten van de afgenomen Cito-toetsen. De Cito-toetsen zijn toetsen die door (bijna) alle kinderen in Nederland gemaakt worden. De Cito-toetsen zijn anders dan de methodetoetsen, zij geven namelijk geen oordeel over de resultaten van een korte oefenperiode in de klas. De Cito-toetsen geven juist zicht op de resultaten van een lange leerperiode (denk daarbij aan een half jaar of langer). Er kan dus ook niet echt meer voor geoefend worden in de week voor een Cito-toets 

Doordat (bijna) alle kinderen deze toetsen maken kan er een goede vergelijking gemaakt worden en kan de leerkracht u laten zien hoe uw kind scoort ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Ook kan de leerkracht u laten zien of uw kind blijft groeien in zijn/haar ontwikkeling. Daartoe zal de leerkracht de “cito-lijntjes” met u bespreken. Dit zijn grafieken waarop de leergroei van uw eigen kind(eren) te zien is maar u kunt ook zien hoe de gemiddelde groei van andere kinderen in Nederland verloopt. 

Meer informatie over de Cito-toetsen vind u in de folder die u via deze link op onze website kunt lezen.   

De Cito-toetsen worden in alle groepen afgenomen en geven een objectief beeld van de vorderingen van uw kind(eren). Vanaf groep 6 worden deze toetsen ook gebruikt om een inschatting te maken welke vorm van voortgezet onderwijs, na groep 8, het meest geschikt is voor uw kind(eren). De resultaten op de CITO worden daarbij ingevoerd in de zogenaamde Plaatsingswijzer. Onlangs organiseerden de leerkrachten van groep 6 en 7 een informatieavond over deze Plaatsingswijzer.  

Tot slot vinden we het ook belangrijk om de inzet van uw kind en zijn of haar belangstelling voor de verschillende leergebieden én het gedrag in de klas met u te bespreken. De eindresultaten op de methodetoetsen en de Cito-toetsen zijn natuurlijk belangrijk maar het is misschien wel belangrijker om met de leerkracht te spreken over de wijze waarop  deze resultaten behaald zijn. Hoe verloopt het leren in de klas? Had uw kind extra ondersteuning nodig? Hoe leert uw kind het beste en waar moet uw kind extra bij geholpen worden?  

De leerkrachten spreken met alle ouders en hebben een vrij stak tijdschema aan te houden. Het kan echter gebeuren dat u na 10 minuten nog niet alles hebt kunnen doorspreken. De leerkrachten zullen dan toch het gesprek moeten beëindigen en een nieuwe afspraak met u maken.    

Ingelaste margedag op vrijdag 15 maart
U vernam het al uit de media; het onderwijspersoneel van Nederland wordt door de vakbonden opgeroepen om op vrijdag 15 maart het werk neer te leggen en te gaan staken. Alhoewel het voltallige personeel van de Nico Bulderschool de nood in het onderwijs herkent en de roep om verandering ondersteunt is de stakingsbereidheid deze keer niet eenduidig. Er zijn personeelsleden die aangekondigd hebben te gaan staken maar er zijn ook personeelsleden die vooralsnog niet van plan zijn het werk op die dag neer te leggen. Voorlopig lijkt het erop dat de helft van het personeel gaat staken.  

Staken is een recht en geen plicht, ieder kan en mag daar zijn eigen keuze in maken. Wij vinden het echter belangrijk dat de school goed en volwaardig, veilig onderwijs kan geven en dat komt in het geding als er op een onderwijsdag geen volledige bezetting mogelijk is. Daarnaast vinden we  ook dat u als ouder tijdig dient te weten wat u kan verwachten. Daarom heeft de directie van de school besloten om met de huidige informatie en dit aandeel stakers op de school een margedag in te lassen. Elk jaar reserveert de school extra (marge-) uren om in zetten als er zich calamiteiten voordoen. Daarbij kunt u denken aan vrij door extreem weer (ijsvrij) maar ook aan zaken als schooluitval door een defecte verwarming. De school zal een deel van deze uren nu inzetten op vrijdag 15 maart. Uw kind is die dag dus vrij. Het personeel kan dan staken indien men dat wil. Personeel dat niet staakt zal “niet lesgebonden taken” uitvoeren op deze dag.  

Geen medische handelingen door personeel op school  
Het kan  gebeuren dat uw kind(eren) ziek worden tijdens schooltijd. De basisregel is dat zieke kinderen naar huis toe gaan. Leerkrachten mogen geen enkele medische handeling uitvoeren. Zelfs het verstrekken van een pijnstiller is het personeel van onze school niet toegestaan.  

Er  zijn leerkrachten,  gediplomeerde EHBO’ers, op school die EHBO mogen en zullen verlenen indien hiertoe aanleiding is.    

Indien  uw kind medicatie nodig heeft tijdens schooltijd en u bent zelf niet in staat dit te organiseren,  zijn er mogelijkheden om dit via hulpverlenende instanties te organiseren.  Veelal kan dit binnen uw ziektekostenverzekering aangevraagd en vergoed worden. Als u hierover meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren).  

Nieuwsbrief Kindcentrum Woldwijck 2
Onlangs heeft de gemeente weer een nieuwsbrief gepubliceerd met het laatste nieuws rond het nieuw te bouwen Kindcentrum waarin ook onze school haar plek moet gaan vinden. U kunt deze nieuwsbrief vinden via deze link.  

Alle informatie over het Kindcentrum, inclusief de nieuwsbrieven is terug te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen: https://www.midden-groningen.nl/aardbevingen/publicatie/kindcentrum-woldwijck-2 

U kunt zich op die pagina indien gewenst aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief in uw mailbox. 

Belangrijke data
Via Social Schools ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief informeren wij u over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

4 – 8 maart

Oudergesprekken

15 maart

Margedag (ingelast i.v.m. een mogelijke onderwijsstaking).

19 april – 3 mei

Meivakantie