Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwsbrief juni 2019


nieuwsbrief juni 2019

Schooljaar 2019-2020
Het vormen van de schoolformatie vraagt tijd en veel overleg. Alle puzzelstukjes moeten goed in elkaar passen. Wij rekenen erop het formatieproces vóór half juni af te kunnen ronden. We zullen u informeren zodra het formatieplan  rond is.

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij u al dat wij komend schooljaar met 2 kleutergroepen (1-2a en 1-2b), één groep 3, één groep 4-5, één groep 5-6, één groep 7 en één groep 8 gaan werken.

Voor sommigen van u is een combinatiegroep iets nieuws. We kunnen ons voorstellen dat u er vragen over heeft en zullen hieronder een korte toelichting geven. Als u meer vragen heeft, kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, juf Margreet.
Als uw kind in een combinatiegroep (4/5 of 5/6) les krijgt, doet hij/zij gewoon hetzelfde schoolwerk als wanneer hij/zij in een enkelvoudige groep (5) zou zitten. De leerkracht geeft daarbij eerst les aan de ene groep kinderen en daarna aan de andere groep kinderen, vaak is er een onderwijsassistent in de klas aanwezig om kinderen te helpen als de leerkracht dat even niet kan.

Elke groep krijgt dus les uit het eigen taal- of rekenboek. Er zijn ook vakken die de klas als groep samen doet. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan knutselen, tekenen maar ook KiVa-les zijn vakken die je prima samen kunt doen. Ook zullen er regelmatig momenten zijn waarop alle groep 5 leerlingen elkaar in een les zien en ontmoeten bijvoorbeeld bij de zaakvakken als aardrijkskunde en geschiedenis. Kortom er zal veel worden samengewerkt en de huidige groep 4 leerlingen zullen elkaar dus veel blijven zien.

Bij het splitsen van een groep denken de leerkrachten altijd goed na over welke kinderen in welke groep het beste kunnen leren. Kinderen gaan immers naar school om te leren. We kijken daarbij naar allerlei zaken. Zo kijken we naar hoe een kind het beste kan leren en wat een kind eventueel aan extra’s nodig heeft, maar we kijken ook naar de sociale contacten in de groep. Wij doen ons best om elk kind in een voor hem/haar optimale leersituatie te plaatsen.

Rapporten
Het schooljaar loopt alweer ten einde. Binnenkort is het weer tijd om de balans op te maken en de leerontwikkelingen van uw kind(eren) in een rapport te zetten. Om dit goed te kunnen doen zullen de leerkrachten het werk en het gedrag van uw kind(eren) beoordelen. Daarnaast gebruiken zij ook de cijfers op de proefwerken, toetsen en dictees.  De komende weken zullen de kinderen ook de CITO-toetsen maken. Dit zijn belangrijke toetsen waar je niet (meer) extra voor kunt leren. Deze CITO’s testen namelijk de leerstof die het afgelopen half jaar  aan bod is geweest, maar vraagt soms ook wel dingen die al (veel) langer geleden zijn behandeld. De resultaten op de CITO’s wegen het zwaarst bij het maken van de rapporten. Daarnaast zijn de CITO’s  ook heel belangrijk bij het advies voor het voortgezet onderwijs. Vanaf groep 6 tellen de CITO’s al mee voor het formuleren van het advies voor het voortgezet onderwijs.

Voor CITO’s kunnen leerlingen dus niet meer extra leren zoals dat voor een proefwerk of dictee wel kan. Leerlingen kunnen zich echter wel goed voorbereiden door uitgerust aan de schooldag te beginnen, niet zenuwachtig te worden en gewoon goed hun best te doen. Net als anders dus 😊

De leerlingen krijgen op 4 juli de ingevulde rapporten mee naar huis. In deze week zijn de leerkrachten ook beschikbaar om met u een afsluitend 10-minutengesprek te voeren. Als u daar prijs op stelt, kunt u de leerkracht hiervoor benaderen, zij maken graag een afspraak met u. Denkt u er aan dit tijdig te doen? U kunt de leerkrachten bereiken via Social Schools, per telefoon (buiten lestijden) of voor of na schooltijd op school. Deze laatste oudergesprekken vinden enkel plaats op aanvraag van de ouder. U ontvangt dus, in principe, geen uitnodiging van de leerkracht.

Leerplichtambtenaar in actie in laatste week van het schooljaar
U weet het natuurlijk al, maar we willen u er nogmaals op wijzen dat verlof buiten de vakanties niet toegestaan is. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen kan verlof worden gegeven. De zomervakantie komt eraan en in het kader van de handhaving van de leerplichtwet zal de leerplichtambtenaar in de laatste week actief zijn op de scholen. Indien er sprake is van verzuim zal er door de leerplichtambtenaar direct contact met de ouders worden opgenomen.

Zomermarkt op 19 juni
Na een geslaagde avondvierdaagse zijn de kinderen, de leerkrachten en de ouderraad al weer druk met het organiseren van het volgende feest. Op woensdagmiddag 19 juni, van 17.00 tot 19.00 uur is er een zomermarkt, met het thema “LANDEN”, op het schoolplein. Er zullen allerlei kraampjes zijn waar zelfgemaakt werk verkocht zal worden. De OR zal allerlei lekkere snacks verkopen. U komt toch ook?

Belangrijke data
Via Social Schools ontvangt u regelmatig informatie van de leerkrachten over de activiteiten en uitjes van de verschillende groepen. In de nieuwsbrief informeren wij u over zaken die alle leerlingen en ouders aangaan. Zoals de vrije dagen en vakanties maar ook schoolbrede activiteiten.

19 juni

Zomermarkt (reservedatum: 25 juni)

26 juni

Margedag, de leerlingen zijn vrij.

Sommige ouders hebben 19 juni nog als margedag staan, past u dit aan?

11 juli

We sluiten het jaar feestelijk af:

Nico Bulder Got Talent!

De onderbouw (1 t/m 4) heeft een margemiddag en is om 11.45 uur vrij. De bovenbouw (5 t/m 8) heeft een continurooster en is om 14.00 uur vrij.

12 juli

De vakantie begint om 11. 45 uur.

26 augustus

De school start weer!