MR

Medezeggenschapsraad (MR)
Een medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht beleidsorgaan. De MR richt zich op het beleid en de inhoud van het onderwijs. Het bevoegd gezag en de schoolleiding legt belangrijke zaken, waarover ze een besluit willen nemen, eerst voor aan de MR ter advisering of instemming. Bij onze school, met een leerlingenaantal van circa 190, zou de MR uit drie leerkrachten en drie ouders moeten bestaan.

Taken van de MR
De samenstelling van de MR is vastgelegd in een reglement. Er hebben drie leerkrachten en drie ouders zitting in de raad. Deze laatste vertegenwoordigen de ouders en komen op voor de belangen van ouders en leerlingen. In principe is de zittingsduur 2 jaar en daarna volgen er weer verkiezingen.

  • De MR adviseert de directie onder andere over de organisatie van de school, de vervulling van vacatures in het team, de keuze van leermiddelen, het vakantierooster, de veiligheid in en rond school, het schoolwerkplan en het gebruik van het schoolprofielbudget.
  • De MR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het schoolwerkplan, het schoolreglement, het activiteitenplan en de ouderparticipatie.
  • De MR heeft initiatiefrecht. Dit houdt in het doen van voorstellen of kenbaar maken van standpunten aan het schoolbestuur of de directie.
  • De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de notulen liggen ter inzage. Op de jaarlijkse oudervergadering doet de MR verslag van het gevoerde beleid.

Samenstelling van de MR op dit moment:

Oudergeleding:

  • Tamara Wikkeling
  • Vacature

Personeelsgeleding:

  • Lia Oelen
  • Erwin Lambeck

De MR vertegenwoordigt uw belangen

Heeft u als ouder ideeën, opmerkingen, vragen, klachten, suggesties over de gang van zaken op de school, dan kunt u deze voorleggen aan de MR. Mocht u nadere informatie willen of zelf iets op de agenda willen zetten, dan kunt u als ouder ook altijd contact leggen met de MR. U kunt de MR bereiken door één van de MR-leden aan te spreken of te mailen.
Email: mr@nicobulderschool.nl