GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Voor de openbare basisscholen binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt met het bestuur over het beleid dat gevoerd wordt. U kunt hierbij denken aan de begroting, het zorgplan voor de leerlingen, personeelsbeleid, maar ook de beleidsvoornemens uit het strategisch beleidsplan. Op sommige punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid.
In de GMR is elke school vertegenwoordigd met één lid uit de oudergeleding en één lid uit de personeelsgeleding. De leden stemmen ‘zonder last of ruggespraak’, maar kunnen in voorkomende gevallen wel besluiten hun achterban te raadplegen. De Nico Bulderschool is namens de ouders niet vertegenwoordigd. Deze plek is tot op heden vacant. Voor de personeelsgeleding wordt deze plek ingevuld door Erwin Lambeck.

De oudervertegenwoordiger wordt gekozen door de MR (oudergeleding) van de school. De personeelsvertegenwoordiger wordt gekozen door het onderwijskundige personeel van de school. Beiden kunnen ook lid zijn van de MR, maar dat hoeft niet. GMR-leden hebben, net als MR-leden, een zittingstermijn van drie jaar. Iemand kan maximaal zes jaar zitting hebben in de GMR.